Kallelse till JCS ÅRSMÖTE  2018                

JCS NYA STADGAR                            Årsmötesprotokoll 2017


Kallelse till

JCS ordinarie årsmöte 2018


JCS medlemmar kallas till ordinarie årsmöte

söndagen den 13 maj 2018

Plats: Lidköping (i samband med SKK's utställning)

Tid: Årsmötet kommer att hållas efter rasbedömningen

– dock tidigast kl. 13.oo.


Obs! Motioner och ärenden till årsmötet skall vara skriftliga

och vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

          

           Dagordning

          

            § 1    Mötets öppnande

            § 2    Justering av röstlängden

            § 3    Val av mötesordförande

            § 4    Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet

            § 5    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans

                     med mötes-ordförande ska justera protokollet

            § 6    Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av vald delegat och av

                     personer enligt §7 mom.5

            § 7    Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

            § 8    Fastställande av dagordningen

            § 9    Styrelsens verksamhetsberättelse, med balans och resultaträkning.

                     Redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisionsberättelsen.

            § 10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om

                     enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

            § 11  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

            § 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

            § 13  Beslut om:

                     a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan

                     b) Föredragning av styrelsens budgetplan

                     c) Avgifter för kommande år

             § 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

                     enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

             § 15 Val av revisor och revisorsuppleant enligt § 9 i stadgarna.

             § 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

             § 17 Omedelbar justering av § 14-16

             § 18 Övriga ärenden och inkomna motioner

             § 19 Mötets avslutande


Alla medlemmar

hälsas hjärtligt välkomna!

 mailto:phalenia@phalenesallskapet.se?subject=e-post%C3%A4mne


JSC ÅRSMÖTE-18