Kallelse till JCS ÅRSMÖTE  2018                

JCS NYA STADGAR                            Årsmötesprotokoll 2017


Kallelse till

JCS ordinarie årsmöte 2018

Meddelande d. 4/4-18

OBS! Årsmötet i Lidköping inställt


Nytt datum för JCS ord. årsmöte

som kommer att hållas den 29/5 kl.19.00

och genomförs då som ett telefonmöte


Önskar du vara med på årsmötet via telefon är senaste dagen

för Din anmälan den 18/5 för att vi ska hinna skicka årsmöteshandlingar

till dig och även upplysa om hur mötet kommer att gå till.

Upplysningar kan du också få via telefon eller mail!

Kontakta Kicki Tel-0702 22 85 52 Mail kicki.stavenborn@gmail.comMotioner och ärenden till årsmötet skall vara skriftliga

och vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

          

           Dagordning

          

            § 1    Mötets öppnande

            § 2    Justering av röstlängden

            § 3    Val av mötesordförande

            § 4    Styrelsens anmälan om protokollförare vid årsmötet

            § 5    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare som tillsammans

                     med mötes-ordförande ska justera protokollet

            § 6    Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av vald delegat och av

                     personer enligt §7 mom.5

            § 7    Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

            § 8    Fastställande av dagordningen

            § 9    Styrelsens verksamhetsberättelse, med balans och resultaträkning.

                     Redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisionsberättelsen.

            § 10  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om

                     enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

            § 11  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

            § 12  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

            § 13  Beslut om:

                     a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan

                     b) Föredragning av styrelsens budgetplan

                     c) Avgifter för kommande år

             § 14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

                     enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

             § 15 Val av revisor och revisorsuppleant enligt § 9 i stadgarna.

             § 16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna

             § 17 Omedelbar justering av § 14-16

             § 18 Övriga ärenden och inkomna motioner

             § 19 Mötets avslutande


Alla medlemmar

hälsas hjärtligt välkomna!

 mailto:phalenia@phalenesallskapet.se?subject=e-post%C3%A4mne


JSC ÅRSMÖTE-18