JCS AVELSREKOMMENDATIONER

 

SKK:s Avelsregler


Det är upp till varje uppfödare av rasen - att ta fullt ansvar för att så friska hundar som möjligt används i sin avel! (detta gäller både tik och hanhundsägare).

All avel skall bedrivas i enlighet med SKK:s grundregler och registrerings-bestämmelser. (Dessa finns att få från SKK eller hämtas på www.skk.se). Uppfödare skall även ha tagit del av Jordbrukverkets regler innan parning sker. Information om djurskyddslagen finns på jordbrukverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Tikar får inte vara yngre än 18 månader vid första parningen.


Inavelsgrad


Inavelsgraden bör hållas så låg som möjligt både i populationen och i varje

enskild parning. Ur populations synpunkt gäller att varje uppfödare bidrar till att hålla inavelsgradsökningen i populationen under de 2.5 procent som är enacceptabel ökning för fem generationer. För de

enskilda individerna i en kull bör inavelsgraden ligga under 6.25 procent (kusinparning) för att undvika negativa effekter i den aktuella kullen. För en enklare uträkning av inavelsgraden i din tilltänkta kombination, se tabellen nedan:

Inavels koeff % (se också www.skk.se Avelsdata).

Parnings typ Föräldrar x avkomma eller helsyskon 25.0

Halv-syskon 12.5

Morfar x dotterdotter, morbror x dotterdotter och dubbelkusiner 12.5

Kusiner 6.25


JCS avelsrekommendationer:


Hundar som ska användas i avel (både tik och hane) bör hjärtundersökas med godkänt resultat - innan parning sker och därefter 1 gång /år så länge hunden används i avel. Hundar med någon form av hjärtproblem bör aldrig användas i avel.


Tilltänkta avelsdjur rekommenderas också att knäledsundersökas innan parning. Används hundar med låg grad (1) - rekommenderas dessa att paras med hund som har grad 0 (u.a.).


Hundar som visar någon form av hälta, smärta eller osunda rörelser bör inte användas i avel utan att genomgång av veterinär uteslutit ärftlighet.


Undersökningen rekommenderas vara utförd av behörig veterinär i enlighet med av SKK fastställd metod.


Lägsta ålder för officiell undersökning är 12 månader.